Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI [01 Ocak 2020]

Metnin tamamını görüntülemek ve indirmek için KVKvIP_DK.pdf tıklayınız.

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, D.K. Otomasyon Sistemleri ve Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket'in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika'nın kapsamında olmayıp, Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası'nda ayrıca düzenlenmektedir.


Politika'da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1'de bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika'da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika'da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika'nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden www.dk-power.com erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak ilgili kişi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1.

Çalışan Adayı

Şirket'e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler

2.

Hissedar

Şirket'in hissedarı/ ortağı gerçek kişiler veya Şirketin Yönetim kurulu üyesi gerçek kişiler

3.

Stajyer

Şirkette yasal olarak staj yapan çalışanları

4.

Tedarikçi Çalışanı

Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin çalışanları

5.

Tedarikçi Yetkilisi

Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri

6.

Ziyaretçi / Web Ziyaretçi

Şirket binasına giriş yapan üçüncü kişiler, ile web sitesini ziyaret eden kişiler

7.

Müşteri Yetkilisi / Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tüzel kişi müşterilerin yetkilileri veya gerçek kişi müşterinin kendisi

8.

Müşteri Çalışanı

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler veya sözleşmesel ilişki olan müşterilerin çalışanları

9.

Çalışan Aile

Şirkette çalışanların aile bireyleri

10.

Üçüncü Kişi

Yukarıda yer verilen ilgili kişi kategorileri ile Şirket çalışanları harici gerçek kişiler

 
İlgili kişi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. İlgili kişinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun'da belirtildiği şekilde ilgili kişi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun'da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  2.3. Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yürütülen Faaliyetler

  Şirketin gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili aşağıda bilgi verilmektedir.

 • Finans faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde, bankalar ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ödemelerin yapılması, alım satım, kiralama işlemleri, e-imza, kep işlemleri, temsil işlemleri
 • Muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde, sözleşmelerin kurulması, beyannamelerin verilmesi, mali denetimlerin yaptırılması, e-defter kayıtlarının tutulması, maaş haczi kesintilerinin yapılması, vergi denetimleri ve tahsilat süreçlerinde kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • İthalat, ihracat faaliyetleri sırasında gümrük işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • Satın alma faaliyetleri kapsamında, irsaliyelerin imzalanması, tedarikçiler ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş formlarının alınması, sözleşmelerin yapılması sırasında kişisel veriler işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • Satış faaliyetleri kapsamında, tekliflerin verilmesi, siparişlerin alınması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin yapılması sırasında çalışanlara ilişkin kişisel veriler işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • Güvenlik kameralarıyla iç ve dış alanlarda kamera kaydı alınmak suretiyle kişisel veriler işlenmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında, iş kazası bildirimi yapılması, risk analizi yapılması, ziyaretçilere İSG talimatnamelerinin imzalatılması, iş kazası formlarının tutulması sırasında kişisel veriler işlenmektedir.
 • İş başvurularının alınması sırasında çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler işlenmektedir.
 • Personel işleri kapsamında özlük dosyalarının oluşturulması sırasında, çalışanın ailesine ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Örneğin aile durumu bildirim formunun doldurulması sırasında çalışanın ailesine ilişkin bilgiler işlenmektedir.
 • Maaş hacizlerinin işlenmesi, cevaplanması, ödemelerinin yapılması sırasında üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler tutulmaktadır.
 • Hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşmeli avukatın tayini, bilgi ve belgelerin aktarımı sırasında amaçlarla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.
 • İlgili kişi başvurularının alınması, cevaplanması sırasında kişisel veriler işlenmektedir.

  2.4. Kişisel Veri Kategorileri

  Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

  AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler ve unvan, plaka

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, adres, e-mail gibi ilgili kişiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

  Özlük

  Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen ve işyeri politikaları gereği özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge) Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri

  Hukuki İşlem

  Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

  Müşteri İşlem

  Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

  Fiziksel Mekan Güvenliği

  Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

  İşlem Güvenliği

  Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

  Risk Yönetimi

  IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi bilgi güvenliğine ilişkin veriler

  Finansal Bilgi

  Şirketimizin ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri

  Mesleki Deneyim

  Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerin tecrübelerine ilişkin veriler; örneğin Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Şirketimizde tutulan kamera kayıtları, fotoğraf veya video kayıtlarına ilişkin veriler

   

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

  3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

  Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

  Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • İlgili kişinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından ilgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişine ait kişisel veriler, ilgili kişinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, ilgili kişi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, ilgili kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Şirket zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket ile ilgili kişinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin ilgili kişinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

  Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

  Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına bakınız.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Şirket tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Şirket tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

  Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

  Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

  PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

  AKTARIM AMACI

  Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

  Özel Hukuk Gerçek / Tüzel Kişileri

  Hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması

  Hissedarlar

  Yönetim yetkisi kapsamında sınırlı ölçüde veri paylaşımı

  Tedarikçiler

  Hizmetin alınabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması

   

  Şirket veri aktarımını aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak gerçekleştirmektedir;

  Amaçlar

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleºme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Hukuki Sebepler

 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

  5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
   - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   - Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

   - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.dk-power.com adresinden ulaşabileceğiniz İlgili kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

  Şirket tarafından ilgili kişi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak ilgili kişiye açıklanacaktır.

  Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

  7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

  Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:
   - Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

   - Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

   - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç¸ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

   - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş¸ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

   - Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

  - Kişisel veri islemenin suç¸ işlenmesinin önlenmesi veya suç¸ soruşturmasi için gerekli olmasi.

  - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş¸ kişisel verilerin işlenmesi.

  - Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

  - Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  EK-1: TANIMLAR

  TANIM

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.

  Kişisel Sağlık Verisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

  İlgili kişi / İlgili Kişi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

  Kişisel Veri İşleme Envanteri

  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Şirketin kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

  KVK Kanunu

  24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Anayasa

  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  KVK Kurulu

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurumu

  KVK Kurumu

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Politika

  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

  Şirket

  D.K. Otomasyon Sistemleri Makina Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

   

  EK 2:

  VERİ ALICI GRUPLARI

  Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları

  Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan;

  Noter, Kamu ve özel bankalar, İl valilikleri, SGK, ÇGSB, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü, BTSO, TSO ve diğer sanayi bölge müdürlükler, TSE, KOSGEB, TUBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, GİB, İBYS, Kolluk Kuvvetleri, Maliye, TUİK, İcra Müdürlüğü, Mahkemeler ve Ilgili Bakanlıklar

  Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

  Müşteriler

  Hissedarlar

  Şirket'in hissedarı / ortağı gerçek kişiler

  Tedarikçiler

  Banka
  Sigorta Acentesi
  Avukat/Danışman
  Eğitim kurumları
  Danışman
  Mali Müşavir
  Acente

   

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
  İlgili Kişi Başvuru Formu
  İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

  dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  1995 - 2020