Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Metnin tamamını görüntülemek ve indirmek için IKBF_DK.pdf tıklayınız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize, söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

BAŞVURU SAHİBİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tarafınızca bu form kapsamında iletilmesi gereken kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Adı - Soyadı

TC Kimlik Numarası

Cep Telefonu

İkametgah Adresi

İş Adresi

E-Posta Adresi

 
LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİYİ BELİRTİNİZ.

Çalışan

Çalışan Adayı

Müşteri

Ziyaretçi

İş Ortağı

Diğer (Belirtiniz)

 

Şirketimizle ilişkiniz hala devam ediyor mu?

Çalışan Adayı

 
BAŞVURU SAHİBİ’NİN TALEBİ:

İlgili kişinin hakları aşağıda sıralanmış olup, lütfen talebinize uygun olan kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin “silinmesini” ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin “yok edilmesini” isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   
  TALEBE İLİŞKİN AÇIKLAMA

  (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.)

   
  BAŞVURU KANALLARI:

  Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

  Başvuru Usulü

  Başvuru Adresi

  Yöntem

  Açıklama

  Fiziki Başvuru

  Çalı Mah. Dönüş Cad. No:33/1 Nilüfer Bursa

  Adrese gelerek

  Kimliğinizi tespit edici belge ile gelinmelidir.

  Noter kanalıyla

  Noter kanalıyla tebligat göndererek yapabilir.

  İadeli Taahhütlü Mektup

  Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

  Online Başvuru

  dk@dk-power.com

  Güvenli elektronik imza ya da mobil imzayla e-posta yolu

  Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

  d.k@hs01.kep.tr

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yolu

  KEP başvurusunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

   
  LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  Elden teslim almak istiyorum.

   
  İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz ayrıca, Başvuru Sahibi’nin başvurusunun talebe uygun biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Başvuru Sahibi Adı-Soyadı

  Başvuru Tarihi

  İmza

   

  Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

  Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
  İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

  dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  1995 - 2020