Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Metnin tamamını görüntülemek ve indirmek için ISGP_DK.pdf tıklayınız.

Politikanın Amacı ve Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni D.K. Otomasyon Sistemleri ve Makina Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen www.dk-power.com internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi ve ilgili kişilerin haklarını ve gizliliğini korumayı amaçlamaktadır.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz toplanmamakta ve dolayısıyla herhangi bir kurum veya kişiye aktarılmamaktadır. Bunun dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Bununla beraber, internet sitemizin “Bize Ulaşın” kısmından tarafımız e-mail göndermeniz halinde kimlik ve iletişim verileriniz elektronik yöntemlerle toplanacak olup, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz iºlenmiºse buna iliºkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.dk-power.com adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü

  İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirket olarak Politikayı değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecek olup, yayınlanacaktır.

  Politika Şirket internet sitesinde www.dk-power.com adresinde herkese açık şekilde yayımlanır ve yürürlüğe girer. Politikada değişiklik yapılması halinde, güncel politika yine bu adreste yayımlanır.

 • Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
  İlgili Kişi Başvuru Formu

  dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  1995 - 2020